Het Charter der Woningbouwers

Het Charter der Woningbouwers is het kwaliteitslabel bij uitstek voor bouwondernemingen die gespecialiseerd zijn in woning – en appartementsbouw. Om lid te kunnen worden van het Charter, dient het toetredend lid aan te tonen dat zij de hoogste normen inzake kwaliteit, integriteit en professionaliteit nastreven. Het kwaliteitslabel wordt daarenboven enkel toegekend aan ondernemingen met een hoge solvabiliteit en dus een laag risico op faillissement. De leden van het Charter worden aan een jaarlijkse controle onderworpen en staan onder het toezicht van een gespecialiseerd orgaan, samengesteld uit een panel van gerenommeerde experten dat op regelmatige basis – of in het geval van een geschil – wordt samengeroepen.

De voordelen van het Charter

De bouw of de aankoop van een woning is één van de belangrijkste investeringen in het leven, waardoor het van belang is dat u van meet af aan een beroep doet op de juiste ondernemer. Wanneer u ervoor kiest om in zee te gaan met een lid van het Charter, dan mag u er zeker van zijn dat u samenwerkt met een vakbekwame én betrouwbare onderneming, die voldoet aan de hoogste voorwaarden inzake kwaliteit, solvabiliteit en professionalisme.

Om toe te kunnen treden tot het Charter, dient een onderneming onder meer te voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

  • Zij dienen een erkenning te hebben in categorie D en dit minstens in klasse 2. Een dergelijke erkenning bewijst immers dat het gaat over een gezonde onderneming op technisch, economisch en financieel vlak;
  • Zij dienen in hun onderlinge contractuele relaties met hun klanten zich uitdrukkelijk te engageren om de bepalingen van de Wet Breyne na te leven, zodat u zich als bouwheer geen zorgen dient te maken over eventuele (juridische) kunstgrepen die gericht zijn op de omzeiling van uw wettelijke bescherming;
  • Zij onderwerpen zich vrijwillig aan het gezag van een onafhankelijke Toezichtcommissie. Deze commissie bestaat uit vijf gerenommeerde experten, die erop toezien ziet dat de leden van het Charter de bepalingen van de Wet Breyne ten allen tijde respecteren.

Tot slot engageren de leden van het Charter zich expliciet tot de naleving van de bepalingen van de Wet Breyne. Als particulier kan u er dan ook zeker zijn dat u van de hiernavolgende bescherming zal genieten:

pig

Vaste prijs

Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat u als koper weet hoeveel het project u zal kosten.

percentage

Voorschot

Ondanks de opstartkosten moet u maar maximum 5 % van de totale kostprijs als voorschot betalen.

calendar

Tussentijdse factuurbetalingen

U betaalt enkel voor de effectief uitgevoerde werken.

key

Opleveringen

Bij de voorlopige oplevering kan u opmerkingen maken. Pas een jaar later volgt de definitieve oplevering. In die tussenperiode worden eventuele gebreken hersteld.

medal

Waarborg

De aannemer stelt een financiële waarborg om al zijn verplichtingen na te komen.

De leden van het Charter

Zie alle leden

De Toezichtcommissie

De leden van het Charter zijn onderworpen aan het gezag van de Toezichtcommissie. Deze commissie komt op regelmatige basis samen en kan eveneens worden bijeengeroepen in het geval een particulier een ontvankelijke klacht indient tegen een lid van het Charter. De commissie bestaat uit vijf experten, inclusief een voorzitter en een ondervoorzitter.

Prof. Dr. Benoît Kohl 

Voorzitter

Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Luik
Faculteit Rechten, Afdeling Aansprakelijkheids – en Contractenrecht

Prof. Dr. Nicolas Carette

Ondervoorzitter

Hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen
Faculteit Rechten, Afdeling Goederenrecht en Bijzondere Overeenkomsten

Iris Gerlo

Juridisch Expert

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Philémon Wachtelaer

Praktijkexpert

Architect
Voorzitter van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Piet François

Juridisch Expert

Belgische Federatie van de Financiële Sector

Procedure – Hoe dien ik een klacht in?

Indien u meent dat één van de leden van het Charter de bepalingen van de Wet Breyne heeft overtreden, dan kan u een klacht indienen door gebruik te maken van het klachtenformulier dat u hier kan terugvinden. U dient daarbij de procedure te volgen die omschreven staat in artikelen 6 tot en met 7 van het huishoudelijk reglement van het Charter, hetwelk u hier kan raadplegen.

Indien wordt vastgesteld dat het lid haar verplichtingen of engagementen jegens de particulier (en dus de regels van het Charter) heeft geschonden, dan zal zij onderworpen worden aan één of meerdere van de sancties die werden voorgeschreven in het reglement.”